watch sexy videos at nza-vids!
Tamil sex stories, tamil kamakathaikal
Oru Tamil Sex

Daily Updated VIDEO & STORY Daily Updated


Daily Updated Indian Sex Videos Watch Now

மாயம்மா தந்த சந்தோசம் காம கதை

sex stories

ஆந்திராவுக்கு ஒரு வேலை விசயமாக காரில் ெசன்றிருந்ேதன். வழியில் கார் ரிப்பேராகி விட்டது. மணி அப்ேபாது மதியம் 3 மணி. ஒர்க் சாப் ஒன்றில் காரை விட்ேடன்.


சரி ெசய்ய இன்னும் ்இரண்டு மணி ேநரம் ஆகும் என்றான் மெக்கானிக். பக்கத்திில் கடை எதுவும் ்இருக்கிறதா என்று விசாரித்ேதன். சற்று ெதாலைவி் ஒரு கடை இருப்பதாகச் ெசால்ல அந்த கடையைத் ேதடி எதுவும் சாப்பிட்டு வரலாம் என்று போனேன்.


ஆள் நடமாட்டமே இல்லாமல் ெவறிச்ெசன்றிருந்தது. கடையிலும் யாரையும் காணோம். யாரும் இல்லையா என்று குரல் ெகாடுக்க உள்ேள இருந்து ஒரு ெபண் வந்தாள். நாட்டு கட்டை என்றால் சரியான கட்டை அவள்.. கறுப்பாக தளதளவேன்று இருந்தாள். ஆப்பிளின் ேமல்புறம் மாதிரி வயிறு. எடுப்பான பின்புறம்.

முலைகள் இரண்டும் கூம்புகள் மாதிரி ஜாக்கெகட்ைட மீறி திமிறிக் ெகாண்டிருந்தது… மாராப்பை ஒற்றையாக விட்டிருந்ததால் இரண்டு முலைகளும் திமிறிக் ெகாண்டு ெதரிந்தது. என்ன சார் ்ேவணும் என்று கிட்ேட வந்தாள்… நான் முலைகள் மீது பார்வையை எடுக்காமல் இருக்க..

சட்ெடன்று இழுத்து விட்டு மறைத்தாள். ஆனால் வயிறும் ெதாப்புளும் அற்பதமாய்த் ெதரிந்தது.. இவள் ஒத்துக் ெகாண்டால் இரண்டு மணி ேநரமும் சந்ேதாசமாய் இருக்கலாமே என்று ேதான்றியது.. ஆனால் ஒது்துக் ெகாள்வாளா.. என்று தயக்கமாய் இருந்தது..

சரி பிட்டைப் ேபாட்டு பார்க்கலாம் வழிக்கு வந்தால் அனுபவிப்ேபாம் என்று தீர்மானித்து.. சாப்பிட எதும் இருக்கா என்ேறன்… டீ தான் சார் ்இருக்கு… என்றாள்… வடை பன் எதும் இல்லையா என்றேற்ன.. எல்லாம் தீர்ந்துட்டு சார் .. நாளைக்குதான் வரும் என்றாள்..

ஏன் ெவச்சுக்கிட்டே இல்லைங்கறிங்க என்று குறும்பாய் ஒரு சிரிப்பு சிரித்து அவள் முலைையயும் அவள் ெதாடையையும் பார்த்ேதன்.. அவளுக்கு புரியவில்லை.. என் ேபச்சு.. நிசமா இல்ல சார் இருந்தா ெகாடுக்கறதுக்ெகன்ன… என்றாள். சரி ஒரு டீ ெகாடுங்க என்ேறன்…

டீ ேபாட்டுக் ெகாண்டு வந்தாள்.. இப்ேபாது அவள் மாராப்பு மறுபடி விலகி தரிசனம் தந்தது.. ேவண்டுெமன்ேற ஒரு ேவளை என்னை சூடாக்குகிறாேளா என்று ேதான்றியது. சூப்பரா இருக்கு என்று டீயைப் பருகியபடி.. அவள் முலைகளைப் பார்த்து கண் சிமிட்டினேன்…

இப்போது அவளுக்கு புரிந்து விட்டிருந்தது… எது என்று ஒரு ெவட்கச் சிரிப்ேபாடு மாராப்பை இழுத்து விட்டு்க் ெகாண்டாள்…. பார்க்க விட மாட்டேங்கறிங்களே என்று நானும் ெவட்கச் சிரிப்பு சிரித்ேதன்…. பார்த்துட்ேட இருந்தா ேபாதுமா என்றுாள்.. ஆக வழிக்கு வருவாள் என்று ெதரிந்து விட்டது..

அடுத்த பிட்டைப் ேபாட ேவண்டியதுதான்… கிளாசை கிழே வைத்து விட்டு ஒரு ஆயிரம் ரு°பாய் ேநாட்டை் எடுத்து நீட்டினேன்…. அய்யோ சில்லறைக்கு எங்க சார் ேபாறது.. என்று ெநாடித்தாள்… என்ன மாயம் ெசய்தாளோ.. இப்ேபாது.. பிளவுசை விட்டு கறுப்பு பிராவுக்குள் முலைகள் ஒளிந்திருப்பது சுக தரிசனமாய் ெதரிந்தது..

நான் சில்லறையா ேகட்டேன்்்.. வேற எதும் ்இருந்தா ெகாடுங்கன்னுதானே கேட்டேன்.. என்ேறன்.. அவள் முலைகைளப் பார்த்து நாக்கைச் சுழற்றியபடி…ேவற என்ன இருக்கு என்றாள் என் முகத்ைத ேநராய்ப் பார்க்காமல் ஒரு குறும்புச் சிரிப்பு சிரித்து… இருக்கு அதான் தர மாட்டேங்கறிங்களே..

என்ேறன் நானும் விடாமல்… எதக் ேகட்கறிங்கன்ேன புரியல என்று என் கண்ணை ேநராய்ப் பார்த்ததும் இதைதத்தான்.. என்று கண்ணால் முலைகளைக் காட்டி கண் சிமிட்ட… அவள் ெராம்புவம் ெவட்கப்பட்டு சரி தர்ரேன் எடுத்துக்குங்க என்றாள்… நான் வாசைலப் பார்க்க யாரும் வர மாட்டாங்க என்றவள்..

இருங்க என்று வாசலுக்குப் ேபாய் ஒரு தட்டிைய எடுத்து மறைவாய் வைத்து விட்டு என் அருகில் வந்தாள்.. இங்கேயவா என்றேன்… உள்ள ேபாலாமா என்றவள் எனக்கு முன்ேன நடக்க… புடைத்த அந்த பின்பும் இன்னும் சில விநாடியில் என் வசம் ்என்று நினைத்த ேபாதே புல்லரித்து… நான் அவளை தழுவி இன்ப வாசைல திறந்து பர்க்கும் தவிப்ேபாடு பின் ெதாடர்ந்ேதன்… அது ஒரு தனி அறை.. ஆனால் கட்டில் எதுவும் இல்ைல…

சமையல் மேடை மட்டும் இருந்தது… அந்த அறைக் கதவையும் சாத்தி விட்டு வந்து ம்ம் எடுத்துக்க ேவண்டியதானே ேகட்டதை என்று குறும்பாய் சிரிக்க… இப்படி எட்ட நின்னா எப்படி எடுக்கறது என்று நானும் குறும்பு சிரிப்பு/ சிரித்ேதன்… இன்னும் ேமட்டர் என்னே என்றே ெதரியாதது ேபால நாங்கள் நடித்துக் ெகாண்டிருந்ேதாம்..

ஒரு வழியாய் ேமட்டர் ெதாடங்கி விட்டது… அவள் எனக்கு ெநருக்கமாய் வந்து நின்றாள்… தும் தும் என்று மலையாள பிட் படத்தின் மியுசிக் மனசுக்குள் ஓட ஆரம்பித்தது.. அவசரப்படாமல் இடுப்பின் இரண்டு பக்கத்திிலும் கை ைவத்தேன்் ஜில்லென்று இருந்தது.. எனக்கு இன்னும் ெநருக்கமாய் அவளைக் ெகாண்டு வந்து ேபெரன்ன என்றேன்… மாயம்மா என்றவள்…


நான் நினைக்கல நீங்க என் ேமல ஆசைப்படுவிங்கன்னு.. என்றாள்… ஏன் உனக்ெகன்ன் நீ எவ்வவு அழகா இருக்ேக ெதரியுமா என்று அவள் முதுதுகப் பக்கம் ைக ெகாண்டு என்ேனாடு ெநருக்கிேனன்.. அவள் பருத்த முலைகள் என் மார் மீது பதிந்தது.. கையை கீழிறக்கி அவள் குண்டியை ெமதுவாய் தடவி விட்டுப் பிசைந்து ெகாடுத்ேதன்..

அவளும் ்அதே ேபால டக் பண்ணி இருந்த என் சட்டையை ெவளியே எடுத்து விட்டு ேபண்ட்டுக்குள் ைக விட்டு என் சூத்தை தடவிக் ெகாடுத்தாள்… ஆட்டம் சூடு பிடிக்க ஆரம்பித்தது. கையை முதுகுக்கு ெகாண்டு வந்து அவள் கன்னத்ேதாடு என் கன்னத்ைத ேசர்த்து முத்தமிட்டேன்…

அடுத்து அவள் உதடுகளைக் கவ்வ அவளும் எனக்கு முத்தம் ்ெகாடுத்து என் உதட்டைச் சுவைத்தாள்… கையை முன்னுக்கு ெகாண்டு வந்து அவள் முலைகளை அழுத்திச் பிசைந்ேதன்… அப்படியே சமையல் ேமடைேயாடு அவளை சாய்த்துக் ெகாண்டு இரண்டு முலைப் பந்துகளையும் கசக்கி உருட்ட… எனக்கு நன்றாக விரைத்துக் ெகாண்டது…

அவள் என் ேபண்ட்டைக் கழட்டுவதில் குறியாய் இருந்தாள்.. கொசுவத்தில் ்கை வைத்து அவள் புடவையை அவிழ்த்து விட்ேடன்.. இப்போது அவள் பாவாடை ஜாக்கெட்ேடாடு இருந்தாள்.. ஜாக்கெட் ஊக்குகளையும் கழட்ட கறுப்பு பிராவில் படு கவர்ச்சியாய் இருந்தாள்.. பிராவோடு சேர்த்து பிதுக்கியயபடி..


அவளைத் துக்கி சமையல் ேமடையில் அமர வைத்ேதன்்.. அவள் என் ேபண்ட்ைட கழட்டி விட்டு ஜீப்பை கீழிறக்கி என் தடியை வெளியே எடுத்து விட்டாள்.. இரண்டு ேபருக்கும் வெறி ஏறிக் ெகாண்டே ேபானது.. அவள் பாவாடைைய விலக்கி ெதாடைகளில் ்முகம் பதித்ேதன்..

புண்ைடக்குள் விட்டு நாக்கை சுழற்றி நக்க ஆஆ என்று முனகி கால்களால் என்னைப் பின்னிக் ெகாண்டாள்.. நாக்கால் சுழற்றி சுழற்றி அவள் சூட்டை இன்னும்் அதிகப்படுத்த ேபாதும் ேபாதும் என்னால முடியல என்று தவித்தாள்.. ெதாப்புளில் வாய் வைத்து உறிஞ்சினேன்.. ே

பாதும் ேவலை ெசய்ங்க என்று தவித்தாள்… நான் நிமிர்ந்து அவள் பிராவை யும் கழட்டி வீசி விட்டு இரண்டு முலைகளையும கசக்கி வாய் வைத்து சப்பினேன்… அவள் இடுப்பை எனக்கு இன்னும் ெநருக்கமாய் ெகாண்டு வந்து என் பூலைப் பிடித்்து தனக்குள் திணிக்கிற முயற்சியில் இறங்கினாள்…

நான் அவள் சூத்ைதப் பற்றித் உயர்த்தி அதைப் பிசைந்து ெகாண்ேட… உள்ளே திணித்ேதன்… இன்ப வேதனையில் அவள் தவித்தாள்… கால்களால் ்இறுக்கமாய் என்னைப் பின்னிக் ெகாள்ள் நான் ேவகமாய் இயங்க ஆரம்பித்ேதன்…. ஒவ்்வெவாரு குத்துக்கும் அவள் முலைகள் குலுங்க ஆஆ என்று முனகிக் ெகாண்டு என் கன்னத்தைக் கடித்து ைவக்க… நானும் ெவறியில் அவள் முலைகளைத் திருகினேன்…

அவள் முதுகை வளைத்து எடை முழுவதையும் தாங்கிக் ெகாண்டு வைத்து குத்திய குத்தில் சுகமாய் என் தம்பி பீய்ச்சியடித்து ஓய்ந்தான்… அப்படியே இருக்கட்டும் ெகாஞ்ச ேநரம்… என்று என் பூலை ெவளியே விடாமல் என் க ன்னத்ைத சப்பி உதட்டில் முத்தம் ெகாடுத்தாள்..

காஞ்ச நேரம் ்அப்படியே தழுவிய நிலையில் இருந்து பிரிந்ேதாம்… அவள் என்னை விடவில்லை… எனக்கு அடங்கல இன்னொரு தடவை என்று ெகஞ்சினாள்… பத்து நிமிசம் இடைெவளி எடுத்துக் ெகாண்ேடாம்… என்கிட்ட உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு.. என்றாள்… இந்த வயிறுதான் தளதளன்னு இருக்கு…

ெதாப்புள்ளயே ேவலை ெசய்யலாம் ேபால இருக்கு… என்று வயிற்றைத் தடவி ெதாப்புளை எச்சில் பண்ணினேன்…அப்றம் இந்த டிக்கி இது உனக்கு ெராம்ப நல்ல்ா இருக்கு என்றதும்.. அப்ப அதுல ெசய்ங்க என்றவள் என் குஞ்சை வருடி விட்டு தயாார் படுத்தினாள்… சரி திிரும்பி நில்லு என்று அவளைத் திரும்பி நிற்க வைத்து பாவாடை நாடாைவ அவிழத்து விட அது கீழே விழுந்து
இப்போது அம்மணமாய் நின்றாள்..

நன்றாய் பருத்திருந்நத குண்டியில் வாய் வைத்து சப்பி முத்தமிட்ேடன்… அப்படியே கீழாய்க் கை ெகாடுத்து அவள் புண்ைடயையும் விரல் விட்டுக் குடைய அடுத்த சிப்ட்டுக்கு தம்பி தயாராகி விட்டான். அவளைக் குனிய வைத்து அக்குளுக்குள் ்கை விட்டு முலைகைளப் பிசைந்தபடி குண்டிக்குள் என் பூலைத் திணித்ேதன்..

அடுத்த ஆட்டம் ஆரம்பமானது…ம்ம்ம் என்று ஒவ்ெவாரு குத்துக்கும் அவளும் முண்டிக் ெகாடுத்து வாங்கிக் ெகாண்டாள்… ெவறி தீரும் வரை சூத்தடித்து ஓய்ந்ேதன்… ஆனால் அவளுக்கு அதன் பின்னரும் அடங்கவில்ைல… மு°ன்றாவது முறை அவளே என் குண்டிைய வருடி தடவியபடி வாய்க்°குள் திணித்துக் ெகண்டு சப்பி ெவளியே எடுத்தாள்…
ஒரு வழியாய்ி.. ஆட்டம் முடிந்து இருவரும் ெவளியே வரும் ேபாது ெபாழுதேத சாய்ந்து விட்டிருந்தது… நைட்டு தங்கிட்டு ேபாலாம்ல என்றாள் அப்ேபாது கூட விடாமல்… திரும்பி வரும் ேபாது கண்டிப்பா வர்ேரன்.. என்று புடவை அணிந்து விட்டிருந்த அவளை இறுகத் தழுவி முத்தமிட்டு விட்டு பிரிந்ேதன்…

அவள் நினைப்பும் அந்த வாசமும்.. என்னை விட்டு ேபாகவே இல்ைல. மாதம் ஒரு முறை மாயம்மாவை சந்தித்து உல்லாசம் அனுபவிப்பதை வழக்கமாகவே ஆக்கிக் ெகாண்ேடன். ஒரு முறை ராஜமுந்திரிக்கு ேபாய் விட்டு திரும்பும் ேபாது வேலை முன்னதாக முடிந்து விட்டது.

இரவு பத்து மணிக்குதான் டிரெயின் என்பதால் அருகில் இருந்த தியேட்டருக்கு படம் பார்க்கப் ேபானேன். தியேட்டரில் அவ்வளவாக கூட்டம் இல்ல்ை. படம் ேபாட்டு பத்து நிமிசம் கழித்்து நான்கு பெண்கள் உள்ளே நுழைந்தர்கள். பார்த்ததுமே ெதரிந்து விட்டது… ேமட்டர் என்று? பக்கத்தில் உட்கார்நதால் ேபாதும்..

அவர்களாய் எல்லாம் முடித்து விடுவார்கள்.. 100 ரு°பாய்தான் கட்டணம். வந்த மு°ன்று பேரில் ஆளுக்கொரு ஆண் பக்கத்தில் இடம் பிடித்து அமர்ந்து வி்ட்டார்கள். நான்காவது ெபண் என்னை ேநாக்கி வந்தாள். பிரவுன் சரிகை ேபாட்ட புடவையும் ஜரிகைத் துணியிலேய ஜாக்கெட்டும் அணிந்திருந்தாள். ெகாண்ைட ேபாட்டிருந்ததால் முதுகு முழுக்க ெதரிந்தது… முலைகள்ள இரண்டும் துருத்திய கூம்புகள் மாதிரி இருந்தது..

நினைத்த மாதிரியே அவள் என் வரிசையில் வந்து நான்கு இருக்கைககள் தள்ளி அமர்ந்தாள்… நான் அவளைப் பார்க்க அவளும் என்னைப் பார்த்து கண்களால்் பர்மிசன் ேகட்க நானும் ம்ம் என்பது ேபால் சைகை ெகாடுத்ததும். என் பக்கத்தில் வந்து அமர்ந்தாள். ேதாளால் ெமல்ல உரசியவள் கைப்பிடி மீதிருந்த என் கை மீது தன் கையைப் பதித்தாள்… இளம் சூடாய் ்இருந்த அந்த கையின் சூட்டிலேேய எனக்கு கிளம்பிக் ெகாண்டது.

அவள் விரல்கள் என் விரல்களோடு பின்னிக் ெகாண்டது.. அதே சமயம் கால்களாலும் என் கால்களை வளைத்தாள். கணகணவென்று விநாடியில் எனக்கு சூடேற ஆரம்பித்தது. கைகளை விடுவித்துக் ெகாண்டு அவள் முதுகுப் பக்கமாய் கைகளைக் ெகாண்டு ேபானேன்… அப்படியே எனக்கு ெநருக்கமாக்கிக் ெகாண்டு இடுப்பையும் வயிற்றையும் தடவி விட்ேடன்… அவள் இன்னும் நன்றாய் என்னை ெநருங்க எங்கள் கன்னங்கள் உரசிக் ெகாண்டது..


வயிற்றிலிருந்து கையை ேமலேற்றி அவள் கூம்பு முலைகளைக் கசக்கி பிசைந்ேதன்…. அவள் கைகள் என் ெதாடைக்கு வந்து தடவிக் ெகாடுத்தது..அப்படியே கையை நகர்த்தி முதலில் ேபண்ேடாடு என் பூலை பிசைந்து உருட்டியவள்… ஜிப்பை கீழிறக்கி உள்ளே கையை விட்டாள்… ெதாடைகளை பிசைந்து சூடேற்றி விட்டவள்… அடுத்து ஜட்டியோடு ேசர்த்து உருட்டிப் பிசைந்தாள்… இப்படி வர முடியு/மா என்ேறன்…

தியேட்டரில் கவனிக்க யாரும் இல்லாததால் அவள் ெமதுவாய் எழுந்து என் மடியில் அமர்ந்தாள்… கதம்ப் வாசனை அடித்தது அவள் மீது… முதுகில் முகம் வைத்து ேதய்த்தபடி இரண்டு கைகளாலும் முலைகைளக் கசக்கி பிசைந்ேதன்… அவள் பரந்த குண்டி என் பூலை அழுத்திக் ெகாண்டிருக்க.. உள்ளே நுழைய த் தவித்தது அது… அப்படியும் இப்படியுமாய் அசைத்து என் பூலின் விரைப்பை இன்னும அதிகப்படுத்தினாள்.

எனக்கு உணாச்சி ேமலும் சூடேறி… அவளை என் பக்கமாய் திருப்பிக் ெகாண்டு உதட்டில் முத்தமிட்டேன். வயி ற்றைத் தடவி விட்டு ெகாசுவம் வழியாய் கையை உள்ளே விட முயன்ேற்ன.. அது முடியாமல் ேபானதால் அவளாக புடவையை உயர்த்தி எனக்கு வழி பண்ணிக் ெகாடுத்தாள்.. உள்ளே கையை விட்டு அவள் ெதாடைகளைப் பிசைந்து விட்டு சாமானுக்குள் கை விட்டு ேநாண்ட அவள் ெநளிந்தாள்..

அவள் ெநளிய ெநளிய எனக்கு சுவாரஸ்யம் அதிகமாகி இன்னும் விரலை உள்ளுக்குள் ெசலுத்தி அவளைத் தவிக்க விட்ேடன்.. எங்கள் உதடுகளும் ஒன்று ேசர்ந்து உறிஞ்சிக் ெகாண்டிருக்க… என்னால முடியல என்று சட்ெடன தன்னை விடுவித்துக் ெகாண்டவள்.. என் கால் அருகே மண்டி ேபாட்டு அமர்ந்தாள்.. என் பூலை ெவளியே எடுத்து வாய்க்குள் விட்டுக் ெகாண்டவள் நன்றாக இழுத்து இழுத்து சப்ப ஆரம்பிக்க.. எனக்குள் பரவசமானது.. நானும் குனிந்து.. அவள் விலா வழியாய் கை விட்டு முலைகளைக் கசக்கினேன்ன..

இன்னும் குனிந்து அவள் குண்டி வரை கையைக் ெகாண்டு ேபாய்.. தடவிப் பிசைய என் பூல் அவள் வாய்க்குள் நன்றாய்ப் ேபாய் விட்டது.. ெவறியேறி அவள் இன்னும் ேவகமாய் இயங்கி சப்பி ஒருவழியாய் என் சுன்னியைக் கக்க ைவத்து ஓய்ந்தாள்… ஆடையை சரி பண்ணிக் ெகாண்டு எழுந்து அமர்ந்தவளிடம் ேகட்டதற்கு ேமலாய் பணம் ெகாடுத்ேதன்… உனக்கு சூடு அடங்கிட்டு.. ஆனா என்னை சூடேத்தி விட்டியே…

நான் இப்ப என்ன பண்றது என்றாள். என்ன பண்ணலாம் என்றேன்.. எங்காவது ெவச்சு என்னை ேவலை ெசஞ்சுட்டு ேபா என்றாள். எங்க ெவச்சு பண்றது என்ேறன்.. வா நான் ்இடம் காட்ேறன்.. என்று அவள் எழுந்து ேபாக,, நானும் பின் ெதாடர்ந்ேதன்.. மாடியில் ஒரு ெலட்ரின் இருந்தது.. அதற்குள் ேபானவள்.. என்ைனயும் இழுத்தாள்.. இங்கயா யாரும் வர மாட்டாங்களா.. என்றேன்.. கதவ சாத்திட்டா யாரும் வர மாட்டாங்க என்றாள்…

ெலட்ரின் ெகாஞ்சம் ேமாசமாய்த்தான் இருந்தது.. ஆனாலும் தலைக்கேறிய காமத்தில் அதேெல்லாம் ெபரிதாய் ெதரியவில்ைல… என் பேண்டைக் கழற்றி ைக ேபாட்டு மறுபடி கிளப்பி விட்டாள…உ டம்பெல்லாம் ்தடவி விட்டு உதட்டில் முத்தம் ெகாடுத்தாள்…நன்றாய் விைரத்துக் ெகாண்டதும்…

புடவையை வழித்து ேமேலற்றிக் ெகாண்டு திரும்பி நின்று ம்ம் குத்து என்றாள்.. நான் அவளைக் ெகாஞ்சம் குனிய வைத்து அக்குள் வழியாய் கை விட்டு முலைகளைப் பிசைந்தேன்.. அவள் சூத்து பளபளெவன்று இருந்தது… தட்டிக் ெகாஞ்ச ேநரம் அதையும் பிசைந்து விட்டு புலை உள்ேள திணித்து இயங்க ஆரம்பித்ேதன்… அவளும் நன்றாக குண்டியை அசைத்து அசைத்துக் ெகாடுத்து வாங்கிக் ெகாள்ள இரண்டு நிமிசம் சரி குத்து குத்தி விட்டு என் பூல் கக்கி ஒய்ந்தது…
அவள் ஆடையை சரி பண்ணிக் ெகாண்டு… ெகாடுத்து ெவச்சவ உன் ெபாண்டாட்டி… நல்லா பண்றே என்று சர்டிபிகேட் ெகாடுத்து என் உதட்டில் முத்திட்டாள். எதுவும் நடக்காத மாதிரி பின்பு இருவரும் ெவவ்வேறு திசையில் பிரிந்ேதாம்
எனக்கு ஆனந்த் என்று ஒரு நண்பன் இருந்தான்.

சின்ன வயதில் இருந்ேத எனக்கு ெராம்ப ெநருக்கம்.. எல்லா இடங்களுக்கும் ேபாேவாம் வருவோம்.. கல்லுூரி முடித்த பின்பு நாலைந்து வருடமாய் அவனைப் பார்க்க முடியவில்ைல.. ஊரை விட்டு எங்கேேயா ேபாட்விட்டான் என்றார்கள்… எதற்கு ேபானான் எங்கே ேபானான் என்று யாருக்கும் ெதரியாது.

ஒரு நாள் திடீெரன்று எனக்கு ேபான் ெசய்தான். அவன் குரல் ஒரு மாதிாயாக இருந்தது.. ஒரு வீட்டு விலாசம் ெசால்லி அங்கே வரச் ெசான்னான். ஒரு மாலை ேநரத்தில் அவனைத் ேதடி அந்த வீட்டுக்குப் ேபானேன். ெலகின்சும் டாப்சும் ்அணிந்து ஒரு ெபண் கதவு திறந்து உள்ளே வரச் ெசான்னாள்.


மாரும் பின்புறமும் நல்ல எடுப்பாய் இருந்தது.. நல்ல சுருள் சுருளான முடி. ஆனந்த இல்லயா என்றதும்.. அவள் ஏய் நான் ஆனந்தாண்டா என்றதும் நான் அதிர்ந்து விட்ேடன… என்னடா இது ேவசம் என்றேன்.. ேவசம் இல்லடா.. உள்ள வா ெசால்றேன் என்று ஒரு அறைக்கு அழைத்துப் ்ேபாய் தான் அரவாணியாய் மாறி விட்ட கதையைச் ெசால்லி விட்டு அழுதான். எனக்கு யாரையும் பாக்க விருப்பம் இல்ல..

ஆனா உன்னப் பாக்கணும் ்ேபால இருந்தது அதான் வரச் ெசான்னான் என்று அழுகையை மறந்து விட்டு சாதாரணமானான். தான் இப்ேபாது மும்பையில் வசதியாய் இருப்பதாகவும் பழசை எல்லாம் மறந்து விட்டதாகவும் ெசான்னான். பிறகு ேபச்சு வழக்கம் ேபால ஆனது. மாலவை இன்னும் லவ் பண்ணுியா என்றான். அவள் என்னை கழட்டி விட்டு கல்யாணம் பண்ணிக் ெகாண்டு ேபாய் விட்ட சோகக் கதையைச் ெசான்னேன்…

பிறகு திடீெரன்னு என்னைக் கல்யாணம் பண்ணிக்கறியா என்றதும் ்நான் அதிர்ந்து ேபாய் சீ ேபாடா என்றேன்.. உண்மையா ெசான்ன அப்போலர்ந்து நான் உன்னை லவ் பண்ணேன் ெதரியுமா.. என்று என் விரல்கேளாடு விரல்களைக் ேகார்த்துக் ெகாண்டான்…

என்னதான் நண்பனாக இருந்தாலும் அவன் ெபண் உடையில் இருந்து என்னைத் ெதாட்டது எனககு ஓரு மாதிரியாக இருந்தது.. இது என்ன ேபடா என்றேன் அவன் மாரைக் காட்டி… பலுூன் மாதிரி நன்றாக புடைடத்திிருந்தது அது. இதுவா ஒரிஜினல்தான்தான்டா சிலிகான் ெவச்சு ஆபரசேன் பண்ணிக்கிட்ேடன் என்றவன் ெதாட்டுப் பாரு என்று என் கையை எடுத்து தன் மாரில் ைவத்துக் ெகாள்ள எனக்கு முதல் முதலாய் ஒரு ெபண்ணின் மாரைத்ெதாட்ட மாதிரி சில்லென்றது உள்ளுக்குள்..

நல்லா அழுத்திப் பாரு என்று அவனாய் ைக ைவத்து பிசைந்தவன்.. சட்ெனட டாப்சை உயர்த்திக் காட்ட… சிவப்பு பிராவுக்குள் பந்துகள் மாதிரி திமிறிக் ெகாண்டிருந்தது… ஒரு ெபண்ணின் முலைலகளை விட கவாச்சியாய் உருண்டு திரண்டிருந்தது.. நான் என்னை மறந்து ேலாசய் அதைத உருட்டிப் பார்க்க எனக்கு சுன்னி கிளம்பிக் ெகாண்டது… என்னடா கிளம்பிக்கிட்டு உனக்கு என்று நான் எதிர்பார்காத நிமிசம் என் சுன்னியைப் பிடித்து அழுத்திப் பார்க்க சீ வீட என்று கையைத் தட்டி விட்ேடன்..

மு°டாயிருச்சு ேபால இருக்கே உனக்கு.. அப்றம் என்ன ெசக்ஸ் ெவச்சுக்கலாமா என்று அவன் கண் சிமிட்ட ேச ேச சும்மா இரு.. என்ன இருந்தாலும் நீ என் பிரண்ட் என்ேறன்… அதுக்ெகன்ன இது மாலாவோட முலைன்னு நினைச்சுக்ேகாயேன் என்று மறுபடி என் கையைப் பிடித்து முலையில் ைவக்க… ேவணாம் விடு ஆனந்த் என்றேன் விருப்பமில்லாமல் என் ேபர் ஆனந்த் இல்ல இப்ப பிரியா….

இந்த பிரியா ேவணாமா உனக்கு என்று என்னைக் கட்டிப் பிடிக்க முயல…ேவணாம்னு ெசான்னா ேகளேன் பிளிஸ் என்று தடுத்ேதன்… சரி கிளம்பிக்கிச்ேச உனக்கு என்ன பண்ணப் ேபாறே… வீட்ல போய் ைகயடிக்கப் ேபாேற அதன.. நான் ெசய்றேன் அதைத.. என்று விடாமல் திரும்பு என் பூைலத்் ெதாட வர விடு நான் கிளம்பறேன் என்று எழுந்து ெகாள்ள,, சரி ேவணாம்.. இரு.,.இரு உனக்கு ேவற ஒரு ஏற்பாடு பண்ேறன்…

என் று எழுந்து ெகாண்டவன் சங்கவி என்று குரல் ெகாடுத்தான்.. அந்த சங்கவி உள்ேள வர என்ஜாய் என்று ெசால்லி சங்கவியின் காதில் ்எேதா ெசால்லி விட்டு ெவளியே ேபாய் கதவை அடைத்து விட்டான, சங்கவியைப் பார்த்து எனக்கு சாக்காக இருந்தது… ஒரு ெபண்ணிடம் ்கூட அவ்வளவு கவர்ச்சியும் ்அழகும் இருந்தது.. நடிகை சங்கவி மாதிரி அத்தனை வனப்பாய் இருந்தாள்….சுருண்ட முடிகள்.. உதட்டில் லிப்ஸ்டிக்.. கழுத்தில் மணி…
மஞ்சள் பிளவுசில் திமிறிக் ெகாண்டிருந்த முலைகள்… பிட்டாய் பிதுங்கிக் ெகாண்டிருந்த கட்டான பின்புறம்… மஞ்சள் சில்க் ேசலை அணிந்திருந்தாள்… ெமலிதான அந்த சேலை வழியாய்… ஜாக்கெட்டின் பட்டன் கள் வவைர ெதரிந்தது.. உள்ளுக்குள் கறுப்பு பிரா அணிந்து அநியாய ெசக்சியாய் ்இருந்தாள்… ரொம்ப ரசிக்கற ேபால இருக்கு.. என்னை.. பிடிச்சிருக்கா.. என்று பக்கத்தில் வந்து அமர்ந்தாள்… உண்மையாகவே எனக்கு அவளைப் பிடித்திருந்தது..

ஆனால் ஒரு அரவாணியோடு ெசக்ஸ் வைத்துக் ெகாள்ள எனக்கு விருப்பம் வரவில்லைல.. நான் ேபாகணும் கிளம்பறேன்.. என்று எழ முயல ம்ம் உன்னை விடக் கூடாதுன்னு ெசால்லி இருக்கா பிரியா…விடுவேனா உட்கார்.. என்று என் கையைப் பிடித்து இழுத்து உட்கார வைத்தாள்…கையில் வளையல் ெநயில் பாலிஸ்… உயர்தரமான ெசன்ட் வாசனை இத்தனையிலும் நான் ெமல்ல ெமல்ல வசமிழந்து ெகாண்டிருக்க… என்ைன ஒரு வழியாய் வீழ்த்தி விட்டாள் அந்த சங்கவி…

என்னை ஒரு தடவை கட்டிப் பிடி.. அப்றம் ்விருப்பம் இல்ைலன்னா ேபாயிரு ஓகேவா என்றாள்.. நான் அரை மனதாய் சம்மதித்ேதன்… உட்கார்ந்த நிலையிலேயே அவள் மார்பில் என் முகத்தை அழுத்தி என்ைன தழுவிக் ்ெகாண்டாள்… ம்ம் நீயும் கட்டிப் பிடி…என்றாள்… அந்த ெநருக்கத்ிேலேய நான் உடைந்து விட்டேன்…நைலக்ஸ் ேசலையின் ஸ்பரிசம் என்னை ெநாறுக்கி விட்டது… உள்ளுக்குள் ்இருந்த கட்டுகள் ஒவ்வென்றாய் அறுபட..நானும் அப்படியே அவளை இறுகத் தழுவிக் ெகாண்ேடன்…

உடம்பு கணகணவென்று சூடானது… இன்னும் என்ேனாடு நன்றாய் அவளை இறுக்கிக் ெகாண்டு ேசலைேயாடு அவள் சூத்தை தடவினேன்… கன்னமும் கன்னமு் உரசிக் ெகாண்டது.. கால்களால் இறுகப் பின்னிக் ெகாண்ேடன்… என்னேவா ேவணாம்ேன என்று சிரித்தாள் சங்கவி. உன்னை எப்படி ேவலை ெசய்றதுன்னு ெதரியலேய என்ேறன்.. முதல்ல நல்லா அனுபவி அப்றம் ்ெசால்றேன் என்றாள்…அவளை மல்லாத்தி விட்டு உதட்டைக் கவ்விக் ெகாண்ேட… மாராப்பை விலக்கி விட்ேடன்..


திமிறிக் ெகாண்டிருந்த முலைகிளல் முகம் பதித்்ேதன்…உள்ளுக்குள் உற்சாகம் ்ஊறியது..இரண்டு கைகளாலும் பலம் ெகாண்ட மட்டும் கசக்கி எடுத்ேதன்.. ஜாக்கெட் பட்டன்களை அவளாக அவிழ்த்து விட பிராவை ேமலாக உயர்த்தி விட்டு அந்த சிலிகான் ்முலைகளில் வாய் வைத்து சப்ப… அப்படித்தான் ெமதுவா ெமதுவா.. என்று அவள் என் என் பின்புறத்ை தடவிக் ெகாடுத்தாள்.. அவள் புடவையை வழித்து சுருட்டினேன்… ஒரு முடி கூட இல்லாமல் வழ வழெவன்று இருந்து…

ைக விட்டு ெதாைடகளை தடவினேன்.. அவள் என் ேபண்ட்ைட கழட்டி விட்டு சுன்னிைய ெவளிேய எடுத்தாள்… பின்புறமாய் திரும்பிக்ெகாண்டு ெதாடைக்கு இைடயில விடு என்றாள்… அக்குளுக்குள் கை விட்டு முலைகைளப் பிசைந்தபடி அவள் சூத்துக்கு கீழய் என் சுன்னியைத் திணித்ேதன்… ெபாசிசன் சரியாக இல்ைல.. அவள் மல்லாக்கப் படுத்து தன் ெதாடைக்கிைடயில் என் புலைரத் திணித்து வேைல ெசய்யச் ெசான்னாள்.. அதுவும் வசதிப்படவில்ைல..

பின்பு அவள் என்னை மல்லாக்கப் படுத்தி விட்டு ெதாைடக்கிைடேய வாங்கிக அவள் என்னை ேவைல ெசய்கிற மாதிரி ேமலும் கீழுமாய் இயங்க… ெதாைட உரசலின் சூட்டின் என் பூல் விந்ைதக் கக்கியது.. திருப்தியா என்றாள்..ஓகே நல்லா இருந்துச்சு.. என்று எழுந்து உட்கார்ந்ேதன்.. அவள் என் உடைகளை அணிய விடவில்ைல…

இரு என்றவள் தமன்னா என்று குரல் ெகாடுக்க கதவு திறந்தது…காக்ரா ேசாளியில் பிரமாதமாய் தமன்னா மாதிரியே ஒரு அரவாணி உள்ளே நுைழந்தாள்… என்னா இது என்னை விட்டுட்டு என்றவள்.. பிரியா பிரண்டாமே.. நானும் கலந்துக்கலாமா என்க, கதவை சாத்து என்றாள் சங்கவி…அம்மணமாய் இருந்த எனக்கு கூச்சமாய் இருக்க… கைகளால் பூலை மறைத்துக் ெகாண்டு ெவட்கம் காட்டினேன்…இங்க வந்துட்டு எல்லாம் ெவட்கப்படக் கூடாது..

என்ற தமன்னா.. என் கையை விலக்கி விட்டு சுன்னியை எதோ விளையாட்டு ெபாம்்மை மாதிரி ேமலும் கீழுமாய் உலுப்பி பார்த்தாள்…தமனா மாதிரியே ஒல்லியாக இருந்தாள் வயிறு ெதரிகிற மாதிரி ேசாளி ேபாட்டிருந்தாள்.. முலைகள் கச்சிதமாய் ேசாளியை மீறி புைடத்து இருந்தது..

கூச்சேம இல்லாமல் கால்களை விரித்துக் ெகாண்டு என் முகம் ேசருகிற மாதிரி என் ெதாைடகளுக்கு மத்தியில் அமர்ந்தவள்… என் முகத்ைத தன் மாரில் அழுத்திக் ெகாண்டாள்.. சங்கவியும் ேசர்ந்து ெகாண்டு சூடேற்ற என் சுன்னி அடுத்த சுற்றுக்கு தயாரானது..தம்னானாவை கசக்கி உருட்டி பிரித்து ேமய்ந்ேதன்.. சங்கவியை விட தமன்னா அருமயையா கம்ெனி ெகாடுத்தாள்…

இரண்டு ேபரும் ேசர்ந்து மு°ன்றாவது ரவுண்டு வைர கசக்கிப் பிழிந்து விட்டுதான் என்னை ெவளியே அனுப்பினார்கள்… ..
வருசத்திற்கு ஓரு தடவை ஆனந்த் வருவான்… ேபான் பண்ணுவான்…நமீதாேவா….நயன்தாராவோ கிடைப்பார்கள்… ஒரு முறை ஆனந்த் என்கிற பிரியாவையும ஆசை தீர அனுபவித்ேதன்...
Tamil Sex Story, Tamil Kamakathaikal, tamil adult stories

|HOME|
2
© 2010-18 ORUTAMILSEX
1